Deklaracja Dostępności

Przedszkole Nr 142 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.warszawa142.eprzedszkole.com

Data publikacji strony internetowej: 01-06-2021

Data ostatniej aktualizacji: 29-03-2024

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo w całości,
 2. Zdjęcia posiadają opis alternatywny,
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ nie są publikowane, 
 4. Pliki są dostępne cyfrowo,
 5. Istnieje odpowiednia struktura nagłówkowa artykułów,
 6. Na podstronach elementy wejściowe posiadają określone przeznaczenie,
 7. Do zaznaczania niektórych treści użyto wyróżnienia nie tylko kolorem,
 8. Elementy tekstowe mają możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 9. Istnieje możliwość zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. Informacje przedstawiono w formie graficznej i tekstowej
 11. Strona nie posiada animowanych części interfejsu.

 

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. Filmy nie są publikowane.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29-03-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Kędzierska, e-mail: mkedzierska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 845 03 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 142 w Warszawie znajduje się w trzypiętrowym budynku mieszkalnym.
Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 25, 02-561Warszawa
Wejście do budynku od strony ulicy Kazimierzowskiej.
Tel. 22 845 03 14, 
E -mail: p142@eduwarszawa.pl

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie (brak dostępnego podjazdu) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. W holu wejściowym znajdują się 4 stopnie na kolejny poziom (jest dostępny podjazd).
 3. W budynku znajdują się schody wewnętrzne na I piętro, na którym umieszczone są sale dydaktyczne oraz schody wewnętrzne prowadzące do piwnicy, gdzie znajdują się pomieszczenia gospodarcze, udostępniane wyłącznie pracownikom. Brak windy.
 4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Script logo